Μονάδα Παραγωγής

Μονάδα Παραγωγής

Το εργοστάσιο και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην κεντρική Ελλάδα 10 χλμ. έξω από το κέντρο της πόλης των Τρικάλων Θεσσαλίας. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε μια έκταση 36.000 m2 στην περιοχή Ταξιάρχες Τρικάλων, πλήρως εναρμονισμένες με τις περιμετρικές αγροτικές εκτάσεις. Το σύνολο των κτιρίων, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες της παραγωγής, της διοίκησης, του κεντρικού λογιστηρίου και της αποθήκευσης καλύπτουν 14.500 m2 της συνολικής έκτασης.

Εργοστάσιο

Εργοστάσιο

Η ΒΙΟΣΕΡ, μέσω των προϊόντων της, προσπαθεί να δίνει λύσεις στις καθημερινές ανάγκες των πελατών της. Η κύρια γκάμα των προϊόντων αποτελείται από αποστειρωμένα ενδοφλέβια διαλύματα, ουρολογικά προϊόντα, προϊόντα έκπλυσης, καθώς και αποστειρωμένες συσκευές έγχυσης μίας χρήσης.

Το εργοστάσιο και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην κεντρική Ελλάδα 10 χλμ. έξω από το κέντρο της πόλης των Τρικάλων Θεσσαλίας. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε μια έκταση 36.000 m2 στην περιοχή Ταξιάρχες Τρικάλων, πλήρως εναρμονισμένες με τις περιμετρικές αγροτικές εκτάσεις. Το σύνολο των κτιρίων, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες της παραγωγής, της διοίκησης, του κεντρικού λογιστηρίου και της αποθήκευσης καλύπτουν 14.500 m2 της συνολικής έκτασης.

Τεχνολογία

Τεχνολογία

Η λειτουργία της παραγωγής ακολουθεί αυστηρά και ξεκάθαρα τις εδραιωμένες και ισχύουσες μεθόδους και διαδικασίες, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις αρχές της ορθής παρασκευαστικής πρακτικής (GMP), “Κατασκευή αποστειρωμένων προϊόντων”, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι των μικροβιολογικών, σωματιδιακών και πυρετογόνων μολύνσεων.

Κάθε στάδιο της παρασκευής διεξάγεται σε καθαρές περιοχές με την απαιτούμενη περιβαλλοντική καθαριότητα. Ο εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καθαρίζεται εύκολα, ενώ οι διαδικασίες αποστείρωσης καλύπτουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Οι εγκαταστάσεις βελτιώνονται συνεχώς, εφαρμόζοντας τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα και ικανοποιώντας τους νέους κανονισμούς του GMP.

Ο κύριος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των διαλυμάτων έγχυσης, σε στρογγυλές και οβάλ φιάλες διαφόρων μεγεθών, βασίζεται στην τεχνολογία Bottlepack® Blow-Fill-Seal.

H ΒΙΟΣΕΡ χρησιμοποιεί επίσης υψηλά αυτοματοποιημένα συστήματα επεξεργασίας νερού, απόσταξης, προετοιμασίας διαλυμάτων, αποστείρωσης και συσκευασίας.

Διασφάλιση Ποιότητας

Διασφάλιση Ποιότητας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (QMS)

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΒΙΟΣΕΡ διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των: ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016, των c-GMP, c- GLP, c-GDP, WHO και της επικαιροποιημένης Οδηγίας 93/42/ECC.

Το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας:

 • Τηρεί και εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Προγραμματίζει και διεκπεραιώνει εσωτερικές επιθεωρήσεις.
 • Πραγματοποιεί την ετήσια ανασκόπηση της ποιότητας όλων των προϊόντων.
 • Διαχειρίζεται παράπονα πελατών.
 • Σχεδιάζει και πραγματοποιεί τους ελέγχους καταλληλότητας του εξοπλισμού καθώς και την επικύρωση της αξιοπιστίας όλων των διαδικασιών παραγωγής και ελέγχου.
 • Εφαρμόζει την διαδικασία ελέγχου αλλαγών (Change control).
 • Εφαρμόζει την διαδικασία χειρισμού των αποκλίσεων (Deviations), καθώς και την διαδικασία λήψης και παρακολούθησης των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών (CAPA’s).
 • Προβαίνει σε Ανάλυση/ Εκτίμηση τυχόν κινδύνων κατά την εφαρμογή των διαδικασιών και λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή τους.
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της ΒΙΟΣΕΡ έχει στη διάθεσή του τα κατάλληλα εργαστήρια ελέγχου και επαρκείς πόρους, ώστε να βεβαιώνει ότι όλες οι δραστηριότητες ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της σταθερότητας, εκτελούνται αποτελεσματικά και αξιόπιστα. Το ειδικευμένο πρόσωπο της ΒΙΟΣΕΡ πιστοποιεί κάθε παρτίδα τελικού προϊόντος, πριν από τη διάθεσή της στην αγορά και βεβαιώνει ότι όλα τα στάδια παρασκευής και ελέγχου έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας, τα GMP και την Εθνική νομοθεσία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΒΙΟΣΕΡ, συμπεριλαμβανομένης και της Διοίκησης, καθορίζει και εφαρμόζει συγκεκριμένη Πολιτική Ποιότητας. Όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την ποιότητα διεξάγονται με συστηματικό και ενδεδειγμένο τρόπο, όπως αντικατοπτρίζεται στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας.

Η ΒΙΟΣΕΡ προσπαθεί συνεχώς να παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας και με την ενεργό συμμετοχή του προσωπικού της, των πελατών και προμηθευτών της επιτυγχάνει κερδοφόρα ανάπτυξη, επιδιώκοντας τα πρωτεία σε όλα όσα κάνει. Η αφοσίωση όλων των εργαζομένων στην Πολιτική Ποιότητας και η βελτίωση των επιδόσεών τους, προωθείται από την εταιρεία μέσω ειδικών μαθημάτων κατάρτισης και την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας στα πλαίσια της ομαδικής εργασίας.

Περιβαλλοντική Πολιτική

Περιβαλλοντική Πολιτική

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΒΙΟΣΕΡ A.E. δεσμεύεται για αποτελεσματική χρήση της ενέργειας στις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητα στην παραγωγή παρεντερικών διαλυμάτων, με σκοπό τη διατήρηση των φυσικών πόρων, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη συμβολή στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η διοίκηση της εταιρείας:

 • Καθοδηγεί και προωθεί προγράμματα ενεργειακής απόδοσης, εξασφαλίζοντας ότι ολόκληρος ο οργανισμός λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται από την πολιτική αυτή
 • Εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που βασίζεται σε μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης
 • Διασφαλίζει ότι ο οργανισμός μας συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με τις ενεργειακές επιδόσεις, τη χρήση και την κατανάλωση ενέργειας και τις οποίες συνυπογράφει
 • Θεσπίζει στόχους για τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής μας επίδοσης και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η Διοίκηση διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων πληροφοριών και πόρων
 • Υποστηρίζει την αγορά ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας
 • Ενθαρρύνει την προσαρμογή βέλτιστων πρακτικών, τεχνικών και τεχνολογικών καινοτομιών που σχετίζονται με τη χρήση της ενέργειας στην παραγωγική διαδικασία και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας
 • Προκειμένου να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων, η εταιρεία θα παρέχει αξιόπιστες και διαφανείς πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, τις αντίστοιχες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τις ενέργειες βελτίωσης που έχουν αναληφθεί

Πεποίθηση είναι ότι η διασφάλιση της συμμόρφωσης με αυτήν την πολιτική είναι ευθύνη όλων των ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες της εταιρείας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. εξειδικεύεται στην παραγωγή παρεντερικών διαλυμάτων και κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά.

Η ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. αναγνωρίζει τη σημασία της διαφύλαξης του περιβάλλοντος ως αναπόσπαστο μέρος της καλής και κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς μιας επιχείρησης και δεσμεύεται για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 14001:2015 σε όλο το εύρος της λειτουργίας της, αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

H Διοίκηση της εταιρείας έχει προσδιορίσει τις απειλές και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με την ορθή, αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία της και δεσμεύεται για:

 • Την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ρύπανσης
 • Την παραγωγή και εμπορία φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων τα οποία έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές του οικολογικού σχεδιασμού
 • Πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας
 • Τη συνεχή ενημέρωσή της σχετικά με εξελίξεις και τροποποιήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 • Την αναγνώριση των περιβαλλοντικών πτυχών που προκύπτουν από την άσκηση των δραστηριοτήτων της, προσδιορίζοντας εκείνες που είναι δυνατόν να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και αποτροπής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσουν οι περιβαλλοντικές πλευρές της
 • Την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των παραγόμενων από τη λειτουργία της αποβλήτων σε συνεργασία με αδειοδοτημένους φορείς
 • Τον καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων και την υλοποίηση προγραμμάτων για την επίτευξή τους
 • Την ορθολογική χρήση φυσικών και ενεργειακών πόρων και τη χρήση εξοπλισμού και μέσων νέας, φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας όπου είναι εφικτό
 • Την παρακολούθηση των παραμέτρων της λειτουργίας της που μπορεί να επηρεάσουν το περιβάλλον, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των επιτρεπόμενων ορίων εκπομπών της κείμενης νομοθεσίας
 • Την υποστήριξη της συμμετοχής και τη συνεχή περιβαλλοντική εκπαίδευση όλων των εργαζομένων, οι οποίοι εφαρμόζουν στην καθημερινότητά τους το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Στόχος της εταιρείας είναι η διαρκής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς της.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Διοίκηση παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας και του Συστήματος.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ως προς την πληρότητα και την αποτελεσματικότητά του και τυχόν τροποποιήσεις κοινοποιούνται στο προσωπικό της εταιρείας.

Logistics

Logistics

Τα logistics αποτελούν τη διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας της αποθήκευσης και ροής, τόσο των πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων, καθώς και της καταγραφής και αρχειοθέτησης των απαραίτητων δεδομένων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από το χώρο της παραγωγής έως τον τελικό πελάτη.

Ο απώτερος στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:
 • Γραπτή δήλωση της πολιτικής εξυπηρέτησης των πελατών
 • Οργανωτική δομή
 • Ευελιξία συστήματος
 • Επίπεδο αποθεμάτων
 • Πληροφορίες παραγγελιών
 • Στοιχεία του κύκλου παραγγελίας
 • Ταχεία αποστολή παραγγελιών
 • Ακρίβεια συστήματος
 • Υποκατάσταση προϊόντων
 • Ιχνηλάτηση των προϊόντων
 • Αιτήματα πελατών, παράπονα και επιστροφές προϊόντων
 • Αντικατάσταση προϊόντων

Πιστοποίησεις: DY8/1348/2004, EN ISO 13485, EN ISO 9001