Διαλύματα

Παρεντερικά διαλύματα (Ορροί)

(Διαθέσιμοι όγκοι 100, 250, 500 και 1000 ml)

Διαλύματα Ηλεκτρολυτών:
 • Sodium Chloride 0,9%
 • Sodium Chloride 7,5%
 • Sodium Chloride 15%
 • Ringer’s Solution
 • Lactated Ringer’s (Hartmann’s Solution)

Διαλύματα Ηλεκτρολυτών και Υδατανθράκων:

 • Sodium Chloride 0,9% and Dextrose 5%
 • Sodium Chloride 0,45% and Dextrose 2,5%
 • Sodium Chloride 0,18% and Dextrose 4,3%
 • Potassium Chloride 0,2% in Dextrose 5%
 • Water For Injections

Διαλύματα Υδατανθράκων:

 • Dextrose 5%, 10%, 20%, 35%, 50%
 • Mannitol 20%

Πιστοποίησεις: DY8/1348/2004, EN ISO 13485, EN ISO 9001